Brandskydd

Brandskyddskontroll

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Man kan säga att det är en återgång till äldre lagstiftning då kontrollen (brandsynen) utfördes av skorstensfejarmästaren.

Sotning

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Vad du behöver tänka på inför vårt besök:

För att vi skall kunna utföra vårt jobb behöver vi få tillträde till Din fastighet, och de utrymmen som har anknytning till de objekt som skall sotas eller brandskyddskontrolleras. Vilka objekt och vilken tid vi vill sota meddelas vid aviseringen. Tiden vilken vi skall komma under kan kanske verka lång, men det kan hända mycket som stör vår arbetsplanering varvid vi måste ha en ganska vid tidsram vi kan röra oss inom. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Skulle inte tiden passa i alla fall, måste detta meddelas i god tid så vi kan planera om vårt jobb. De flesta vill ha tider först på morgonen, sist på dagen eller vid lunchtid. Tyvärr går detta inte alltid att tillgodose, så vi hoppas att de gånger vi besöker er fastighet går att göra det den tid vi föreslagit.

Praktiska förberedelser inför vårt besök:

  • Stege för tillträde till tak ska finnas uppställd. Stege, takstege samt glidskydd skall dessutom vara vid gott skick.
  • Vid brandskyddskontroll behövs även tillträde till de utrymmen som skorstenen passerar och att ikringbyggda schakt är inspekterbara.
  • Att förbränningsanordningar såsom pelletsbrännare och spannmål- eller flisstokrar är avslagna i god tid innan aviserad tid.
  • Att skydda känsliga ytor såsom golv och väggar runt eldstaden som skall sotas, och den väg som sotaren skall gå till eldstaden.
  • Att sopskyffel och kärl i plåt med tättslutande lock finns framtaget för att förvara sotet i.

Läs mer

Broschyr

Umgås och trivs framför brasan