Välkommen till LSAB

Lindesbergs Sotningsdistrikt AB verkar för att ditt hem skall bli ett tryggare och hälsosammare boende. Vi är specialiserade inom brandskyddskontroll och sotning, besiktning, ventilation samt åtgärder kring förekomst av radon.

För att du ska kunna känna dig trygg i ditt eget hem när det kommer till säkerheten kring brandskydd, god inomhusmiljö och eventuell förekomst av hög radonhalt är kontinuerlig kontroll och aktivt underhåll en förutsättning.

Brandskyddskontroll
Syftar till att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Besiktning
Statuskontroll och funktionsundersökning av skorsten och eldstad som ger dig en klar bild över i vilket skick din skorsten och eldstad är och vad som eventuellt är i behov att göras. Besiktningen kan även utgöra ett kvitto för de åtgärder som redan blivit gjorda. Kontrollen hjälper dig göra rätt val för din trygghet, säkerhet och plånboks skull.

Ventilation
God inomhusmiljö är förknippad med bra ventilation som ser till att filtrera bort förorenande ämnen och fukt. Vi är anslutna till Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare RSVR och har certifierad personal för att åstadkomma rätt utförd och dokumenterad rengöring.

Radon
Radon finns i vår omgivning i större eller mindre grad och kan tillföras vår inomhusmiljö från marken, vattnet eller byggnadsmaterialet. Vi utför åtgärder och sanering av ökad radonförekomst orsakad från mark eller byggnadsmaterialet. Åtgärden grundar sig av vad som kommit fram av vår eller andras radonutredning och följs alltid upp för att se effekten av åtgärden.