Radon

Mätning

Radon finns i vår omgivning i större eller mindre grad och kan tillföras vår inomhusmiljö från marken, vattnet eller byggnadsmaterialet. Förekomsten av radon mäts bäst med spårfilmsdosor i minst två månader under eldningssäsong och kostar endast några hundralappar. Radonhalten i bostäder bör enligt Socialstyrelsen inte överstiga 200 Bq/m³, där det överstiger detta värde kan man söka bidrag hos länsstyrelsen för åtgärder.

Vid husförsäljning där man inte kan vänta i två månader för svar utför vi rådgivande korttidsmätningar. Radon betraktas inte som ett dolt fel. Som köpare måste du därför själv kontrollera att huset inte har radonproblem. Notera att osäkerheten är stor med korttidsmätningar, därför kan man inte alltid lita på att den uppmätta radonhalten är korrekt. Du kan också begära att det i köpehandlingarna skrivs in att du mäter efter köpet och hur kostnaderna för en eventuell sanering ska fördelas. För att kunna få bidrag måste du bo och äga huset när du ansöker om bidraget och när du begär utbetalning, efter att åtgärder är gjorda.

Utredning

För beviljande av radonbidrag från länsstyrelsen ska åtgärder som bör vidtas förelås av en person eller företag som är kompetent och utbildad för uppgiften. Vi är utbildade hos Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för åtgärder mot radon och kan hjälpa er att både bestämma var radonet kommer ifrån och avhjälpa problemet.  Utifrånutredningen kan vi även lämna offert  för åtgärden.

Sanering

Vi utför åtgärder och sanering av ökad radonförekomst orsakad från mark eller byggnadsmaterialet. Saneringen kan bestå av installation av friskluftsventiler till hela ventilationssystem eller tätning av sprickor till nedgrävning och installation av radonbrunn. Åtgärden grundar sig av vad som kommit fram av vår eller andras radonutredning. Åtgärden följs alltid upp för att se effekten av åtgärden.